Pages

Sunday, December 8, 2013

Luchtfoto Restrictie Kaart niet meer restricted

Op 3 september 2013 12:32:41 ontving ik een e-mail van Frits Olivier over mijn blog over de Luchtfoto Restrictie Kaart. Hij liet weten dat per 1 juni 2013 het Besluit luchtfotografie is ingetrokken. Er is dus op dit moment geen vergunning van de Minister van Defensie meer nodig voor het maken van luchtfoto’s. Scramblen zoals beschreven in mijn eerdere blog over dit onderwerp hoeft dus ook niet meer! In de Staatscourant 2013, nr.13506 is de volledige tekst van het Besluit Luchtfotografie te lezen. Frits, dank voor het sturen van deze informatie!

Besluit verlof luchtfotografie Defensie

12 april 2013
Nr. 2013010810
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht
Besluit:

Artikel 1 Verlof
Aan een ieder wordt verlof als bedoeld in artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht verleend voor het doen van een opneming, het maken van een tekening of beschrijving van militaire werken vanuit de lucht.
Artikel 2 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2013.
Artikel 3 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlof luchtfotografie Defensie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s Gravenhage, 12 april 2013

De Minister van Defensie
w.g. J.A. Hennis-Plasschaert

TOELICHTING
Per 1 juni 2013 wordt het Besluit luchtfotografie ingetrokken, als gevolg waarvan er geen vergunning van de Minister van Defensie meer nodig is voor het maken van luchtfoto’s. Op grond van artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht is strafbaar hij die “een opneming doet, een tekening of beschrijving maakt van enig militair werk, of die openbaar maakt” zonder verlof van het bevoegd gezag. Het gaat hier in hedendaags taalgebruik doorgaans om luchtfotografie. In aansluiting op de intrekking van het Besluit luchtfotografie verleen ik door middel van dit besluit verlof als bedoeld in artikel 430 voor de toepassing van luchtfotografie ten aanzien van alle militaire werken op Nederlands grondgebied. Dit verlof geldt niet voor fotografie vanaf de grond.
Dit verlof doet geen afbreuk aan andere bestaande voorschriften die direct of indirect van belang zijn voor het maken van luchtfoto’s, zoals bijvoorbeeld vliegverboden en andere voorschriften op het terrein van de luchtvaart. Dergelijke voorschriften zijn onverkort van kracht.